Elektroencefalografija

Klinička elektroencefalografija (EEG) je neuronaučna oblast koja se bavi registrovanjem i proučavanjem električne aktivnosti mozga.

EEG tehnike u kliničkoj praksi. Prema načinu detekcije i registrovanja  električnih signala iz moždanih ćelija razlikuju se:

 • Standardni EEG – neinvazivna metoda registrovanja električnih potencijala mozga sa poglavine postavljanjem najmanje 21elektrode i upotrebom najmanje 16 EEG kanala: Vodiči za rad u kliničkoj neurofizologiji I. Klinička elektroencefalografija – standardni metodi, UKNSCG 2007
 • VideoEEG registrovanje je standardno ili dugotrajno EEG registrovanje simultano sa praćenjem akrivnosti pacijenta videokamerama. Obično se koristi u toku intenzivnog EEG monitoringa pomoću video-EEG telemetrije i ambulatornog registrovanja (holter EEG) Vodiči za rad u kliničkoj neurofizologiji III. Dugotrajno EEG nadgledanje kod epilepsije, UKNSCG 2009  
 • Poligrafija je simultano registrovanje EEG i drugih električnih aktivnosti: EKG, respiracije, EMG, EOG i dr.
 • Registrovanje sa specijalnim elektrodama (sfenoidalnim i elektrodama u foramenu ovale) radi prikaza električne aktivnosti prednjeg temporalnog režnja
 • Stereoelektroencefalografija (SEEG) – direktno registrovanje aktivnosti iz raznih regiona metoda postavljanjem dubinskih elektroda u njih neurohirurškom intervencijom,
 • Elektrokortikografija (ECoG) intraoperativno registrovanje sa korteksa

EEG u kliničkoj praksi – dijagnostička vrednost i prognostička vrednost.

Primena EEG je značajna za veći broj medicinskih specijalnosti:

neurologija

psihijatrija

pedijatrija

neurohirurgija

urgentna medicina

infektologija

sudska medicina

EEG KOD EPILEPSIJE

 • nezamenljiva i najvažnija dijagnostička metoda za rano postavljanje dijagnoze
 • registrovanje epileptičnih napada i detekcija interiktusnih EEG promena
 • diferencijalna dijagnoza kliničkih događaja suspektnih na izolovane epileptične napade
 • klasifikacija epileptičnih napada i epilepsija
 • određivanje epileptičnih sindroma i prognoze epilepsija
 • praćenje efekta antiepileptične terapije i kliničkog toka epilepsija
 • dugotrajni video EEG monitoring kod farmakorezistentnih epilepsija i u preoperativnoj proceni kandidata za hirurško lečenje epilepsije primenom SEEG
 • Intraoperativno sa kore mozga – elektrokortikografija (ECoG),
 • monitoring epileptičnih statusa

EEG KOD NEEPILEPTIČNIH POREMEĆAJA

 • dijagnostika poremećaja svesti
 • dijagnostika poremećaja spavanja (zahteva primenu poligrafije)
 • dijagnostika i prognoza kome
 • dijagnostika lezija i disfunkcija mozga različite etiologije (infektivne, metaboličke, neoplastične, traumatske, neurodegenerativne, vaskularne i dr.)
 • dijagnostika moždane smrti

EEG U PSIHIJATRIJI

 • dijagnostika epileptičnih poremećaja sa psihijatrijskom simptomatologijom,
 • dijagnostika psihijatrijske simptomatologije neuroloških i sistemskih bolesti kao skrining test na organicitet)
 • procena bezbednosti i efikasnosti psihofarmakoterapije i elektrokonvulzivne terapije