Evocirani potencijali

Evocirani potencijali (EP) ili izazvani odgovori predstavljaju električni potencijali porekla nervnog tkiva koji su pobuđeni nekim spoljnim stimulusom. Ovi potencijali prate podraživanje nekog čulnog modaliteta (vremenski su udrženi sa podražajem) i na taj način se lako mogu razlikovati od spontano generisane električne aktivnosti koja se detektuje EEG-om, EMG-om ili nekim drugim elektrofiziološkim metodama.

Kada govorimo o evociranim potencijalima najčešće mislimo na senzorne ili čulne evocirane potencijale koji su porekla centralnog nervnog sistema. U neurofiziološkoj praksi se primenjuje više modaliteta EP (multimodalni EP) za ispitivanje funkcija različitih senzornih sistema. Registruju se površinskim elektrodama sa poglavine, a nastaju ciljanim podraživanjem čula vida (vizuelni evocirani potencijali – VEP), čula sluha (auditivni evocirani potencijali – AEP) i taktilnih čula sa ekstremiteta (somatosenzorni evocirani potencijali -SSEP). Ovi potencijali spadaju u grupu takozvanih “ranih” evociranih potencijala za razliku od “kasnih” evociranih potencijala kao što su: P300 potencijali (koji se danas primenjuju u istraživanju kognitivnih procesa) ili olfaktivni i gustativni potencijali.

Istraživanja ovih potencijala počela su 30-ih godina prošlog veka, ubrzo nakon otkrića EEG-a od strane Hansa Bergera. EP u ispitivanju i praćenju neuroloških bolesti prvi je primenio Dowson 1947. godine. Klinička primena pojedinih evociranih potencijala počela je 70-ih godina 20. veka. Danas se MEP široko primenjuju u:

 • ispitivanju funkcije senzornog sistema,
 • detekciji klinički nemih zona,
 • utvrđivanju anatomske distribucije lezije,
 • praćenju dinamike promena u vremenu i prostoru,
 • intraoperativnom monitoringu,
 • praćenju funkcija senzornih sistema u jedinicama intenzivne nege,
 • evaluaciji efekata terapijskih postupaka.

Prednosti evociranih potencijala u odnosu na druge tehnike kojima se funkcionalno procenjuje CNS su: neinvazivnost, odsustvo štetnih posledica, objektivnost, nemogućnost svesne kontrole, nepromenljivost na medikamente i anestetike.

Nedostatak EP je što ne pružaju etiološke informacije.

Vizuelni evocirani potencijali (VEP)

Vizuelni evocirani potencijali procenjuju strukturni i funkcionalni integritet vidinih puteva od retine do okcipitalnog korteksa (počevši od optičkog nerva, optičke hijazme, optičke radijacije pa sve do kalkarine fisure). Vizuelni evocirani potencijali se mogu izazivati strukturisanim i nestrukturisanim svetlosnim stimulusima. Odogvori izazvani strukturisanim stimulusima nazivaju se “pattern” VEPs ili PVEP. Odgovori izazvani nestrukturisanim stimulusima su fleš (engl. “flash”) VEP ili FVEP. Strukturisani vizuelni stimulusi izazivaju odgovore koji imaju mnogo manju intra- i interindividualnu varijabilnost od odgovora sa nestrukturisanim vizuelnim stimulusima. PVEP testiranje otkriva male poremećaje u vidnom putu sa mnogo većom senzitivnošću i tačnošću nego FVEP testiranje.

PVEP testiranje celog vidnog polja je najsenzitivnije u detekciji lezija vizuelnog sistema pre optičke hijazme. Većina odgovora P100 nastaje u neuralnim elementima oka koji opslužuju 8—l0 centralnih stepeni vidnog polja. Osnovni izgled talasa pattern VEP-a dobijenih pomoću okcipitalnih elektroda ima oblik slova V i sledeće komponente: inicijalni negativni odziv (N1 ili N75) koji je praćen velikim pozitivnim odzivom P1 ili P100 (koji je najstabilnija i najznačajnija komponenta ovog signala), za kojim sledi N2 ili N145 negativni talas (brojevi u zagradi predstavljaju srednju vrednost očekivanih latencija odgovora nakon primene stimulusa).

Auditivni evocirani potencijali (AEP)

Auditivni evocirani potencijali su odgovori moždanog stabla kratke latencije koji se javljaju unutar 10-15 ms nakon odgovarajućeg zvučnog stimulusa kod zdravih ispitanika (engleska skraćenica je BAEP/BAER – brainsteam auditory evoked potentials/response). Koriste se za procenu funkcije slušnog nerva i auditivnih puteva u moždanom stablu.

Signal dobijen ovom metodom tipično ima 5 takozvanih “pikova” za koje se predpostavlja da su sledećeg porekla: I – VIII kranijalni nerv, II – kohlearna jedra i VIII kranijalni nerv, III –  istostrano gornje olivarno jedro (pons), IV – jedra i aksoni lateralnog lemniskusa, V – donji kolikulus (mezencefalon) (Slika 3).

Slika 3. Prikaz lokalizacije elektroda i dobijenog signala kod BAEP

Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP)

Somatosenzorni evocirani potencijali ili SSEP su elektrofiziološki odgovori koji se dobijaju sa nekoliko elektroda postavljenih na putu prenosa senzornog stimulusa nastalog podraživanjem n. medianusa ili n. tibialisa električnom draži. Smatra se da su komponente signala snimljenog sa n. medianusa sledećeg porekla: Erbova tačka – brahijalni pleksus; N11, N13 – dorzalne kolumne, nucleus cuneatus; P14 – medijalni lemniskus; N18 – subkortikalni putevi; N20-P25 – primarni senzorni korteks; N35-P45 – sekundarni senzorni korteks. Za komponente signala snimljenog sa n. tibialisa smatra se da potiču sa sledećih lokalizacija: N22 – mesto ulaska nervnih korenova u dorzalne rogove sive mase lumbosakralnog dela kičmene moždine; N29 – nucleus gracilis; P31 – moždano stablo; N34 – moždano stablo; P37 – primarni senzorni korteks (Slike 4 i 5).

Indikacije za kliničku primenu evociranih potencijala

Kliničke indikacije za vizuelno evocirane potencijale (VEP):

 1. Abetalipoproteinemija
 2. Albinizam
 3. Alkoholizam
 4. Alzheimer-ova bolest
 5. Ataxia-teleangiectasia
 6. Charcot-Marie-Tooth-ova bolest
 7. Chediak-Higashi-jev sindrom
 8. Cistična fibroza pankreasa
 9. Devic-ova bolest
 10. Diabetes mellitus
 11. Friedreich-ova ataksija
 12. Funikularna mijeloza
 13. Hepatička insuficijencija
 14. Hidrocefalus
 15. Hipotireoidizam
 16. Hronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija
 17. Hronične progresivne mijelopatije
 18. Huntington-ova horeja
 19. Idiopatske optičke neuropatije
 20. Ishemička optička neuropatija
 21. Koma
 22. Kompresivna optička neuropatija
 23. Kontuzija mozga
 24. Kortikalno slepilo
 25. Leber-ova hereditarna optička neuropatija
 26. Leukodistrofije
 27. Migrena
 28. Miotonička distrofija
 29. Mitohondrijske bolesti
 30. Mukopolisaharidoze
 31. Multipla skleroza
 32. Neonatalna asfiksija
 33. Neuritis n. optici
 34. Neurofibromatoza
 35. Neuronska ceroidna lipofuscinoza
 36. Neurosifilis
 37. Parkinson-ova bolest
 38. Progresivna mioklonička epilepsija
 39. Psihogeno slepilo i simulacija
 40. Renalna insuficijencija
 41. Sarkoidoza
 42. Spinocerebelarne degeneracije
 43. Toksičke optičke neuropatije
 44. Tumor selarne regije
 45. Wilson-ova bolest

Kliničke indikacije za auditivno evocirane potencijale (AEP):

 1. Abetalipoproteinemija
 2. Alkoholizam
 3. Amiotrofička lateralna skleroza
 4. Arnold-Chiari-jeva malformacija
 5. Arterio-venske malformacije u zadnjoj lobanjskoj jami
 6. Autizam
 7. Bazilarna migrena
 8. Bilirubinska encefalopatija
 9. Bolest javorovog sirupa
 10. Centralna pontina mijelinoliza
 11. Charcot-Marie-Tooth-ova bolest
 12. Diabetes mellitus
 13. Down-ov sindrom
 14. Fenilketonurija
 15. Friedreich-ova ataksija
 16. Funikularna mijeloza
 17. Guillain-Barre-ov sindrom
 18. Hemifacijalni spazmi
 19. Hemoragije u moždanom stablu
 20. Hereditarna spastička paraplegija
 21. Hidrocefalus
 22. Hiperglicinemija
 23. Hipotireoidizam
 24. Ishemija u moždanom stablu (TIA)
 25. Koma
 26. Kontuzija mozga
 27. Kortikalna gluvoća
 28. Leber-ova hereditarna optička neuropatija
 29. Leigh-ova bolest
 30. Leukodistrofije
 31. Meningitisi
 32. Menkes-ova bolest
 33. Mitohondrijske bolesti
 34. Mukopolisaharidoze
 35. Multipla skleroza
 36. Neurinom akustikusa
 37. Neurofibromatoza
 38. Neurolipidoze
 39. Niemann-Pick-ova bolest
 40. Palatalni mioklonus
 41. Parkinson-ova bolest
 42. Perinatalna asfiksija
 43. Porodična disautonomija
 44. Progresivna supranuklearna paraliza
 45. Progresivne miokloničke epilepsije
 46. Psihogena gluvoća i simulacija
 47. Renalna insuficijencija
 48. Sarkoidoza
 49. Sindrom stečene imunodeficijencije
 50. Siringobulbija
 51. Spastička disfonija
 52. Spinocerebelarne degeneracije
 53. Subakutni sklerozirajući panencefalitis
 54. Tumor moždanog stabla
 55. Tumor pontocerebelarnog ugla
 56. Wilson-ova bolest
 57. Zellweger-ov sindrom

Kliničke indikacije za somatosenzorne evocirane potencijale (SSEP):

 1. Abetalipoproteinemija
 2. Alzheimer-ova bolest
 3. Arnold-Chiari-jeva malformacija
 4. Bilirubinska encefalopatija
 5. Bolest motornog neurona
 6. Cervikalna mijelopatija
 7. Cervikalne radikulopatije
 8. Charcot-Marie-Tooth-ova bolest
 9. Diabetes mellitus
 10. Friedreich-ova bolest
 11. Funikularna mijeloza
 12. Galaktozemija
 13. Gangliozidoze
 14. Guillain-Barre-ov sindrom
 15. Hemoragija u moždanom stablu
 16. Hepatička insuficijencija
 17. Hipertireoidizam
 18. Hronična stečena demijelinizirajuća neuropatija
 19. Huntington-ova horea
 20. Ishemija u moždanom stablu
 21. Jacob-Creutzfeldt-ova bolest
 22. Juvenilna mioklonička epilepsija
 23. Koma
 24. Leukodistrofije
 25. Miotonička distrofija
 26. Mukopolisaharidoze
 27. Multiinfarktna demencija
 28. Multipla skleroza
 29. Neuronska ceroidna lipofuscinoza
 30. Parkinson-ova bolest
 31. Perinatalna asfiksija
 32. Progresivna supranuklearna paraliza
 33. Progresivne miokloničke epilepsije
 34. Psihogene slabosti i simulacija
 35. Renalna insuficijencija
 36. Sarkoidoza
 37. Sindrom stečene imunodeficijencije
 38. Sindrom opstrukcije toraksnog izlaza
 39. Siringomijelija
 40. Spinocerebelarne degeneracije
 41. Subarahnoidna hemoragija
 42. Traume brahijalnog pleksusa
 43. Traume cervikalnih korenova
 44. Tumori moždanog stabla