TMS primenom pojedinačnih pulseva

Dijagnostička namena tehnike

U slučaju stimulacije pozicije na skalpu, koja je u projekciji reprezentacije primarne motorne kore, primenom pojedinačnog magnetnog pulsa dolazi do aktivacije neuronskih populacija (po pravilu interneurona) sa posledičnim nishodnim pražnjenjem, duž kortikospinalnog trakta, niza descedentnih talasa (tzv. I-talasi; do 5-6), koji dovode do aktivacije alfa motoneurona, izazivajući u ciljnom mišiću (kontralateralno) trzaj i registrovanje kompleksnog sinusoidalnog EMG odgovora relativno kratke latencije, između 20 i 25 ms – motorni evocirani potencijal (MEP).

MEP cortex